card

Дээд боловсрол - МЭРГЭЖИЛТЭН/СПЕЦИАЛИТЕТ

Мэргэжилтэн буюу специалитет зэрэг гэдгийг гүнзгийрүүлсэн шатны бакалаврын түвшин гэж ойлгож болох ба доод тал нь 5 жилийн хугацаанд суралцдаг. Энэхүү зэрэг нь Монголд магистрын зэргээр хүлээн зөвшөөрөгдөхөөс гадна Монголд ОХУ-ЗХУ-д төгсөгчдийн МАВСУЗ холбоо нь тус Магистрын сертификатыг дүйцүүлэн олгож байна.

Специалитет зэргийн дараахь хөтөлбөрүүдээр суралцаарай.

Хүсэлт илгээх